လက္တစ္ကမ္းက အႏၱရာယ္

 ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း အေလ့အက်င့္ စတင္မႈသည္ အမ်ားအားျဖင့္ လူပ်ဳိေဖာ္၊ အပ်ဳိေဖာ္ ဝင္ခါစအရြယ္တြင္ စမ္းသပ္ၾကည့္လုိသည့္ အာသီသ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ထိုအရြယ္တြင္ မိသားစု အတြင္း၌ လည္းေကာင္း၊ ေန႔စဥ္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္၌ လည္းေကာင္း ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ား ရွိပါက ေဆးလိပ္ ေသာက္ျဖစ္မည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးသည့္ ဓေလ့ မည္သည့္ကာလတြင္ စတင္ခဲ့သည္ကို မသိရေသာ္လည္း ေရွးဘုရင္ေခတ္မ်ားကပင္ ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးမႈ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ား၌ ေတြ႕ျမင္ရ သည္။ ေရွးက ေဆးလိပ္ေသာက္သံုး သူမ်ားသည္ မိမိေနအိမ္္တြင္ လက္ျဖစ္ ေဆးလိပ္မ်ား ျပဳလုပ္၍ ေသာက္သံုးခဲ့သလို ဤဓေလ့ကို ယခုတိုင္ ေက်းလက္ ေတာနယ္ အခ်ဳိ႕တြင္ ေတြ႕ျမင္ရလ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔ ေသာက္သံုးသည့္ ေဆးလိပ္တြင္ ေဆးေပါ့လိပ္၊ ေဆးျပင္းလိပ္၊ ေဆးတံ၊ စီးကရက္၊ ပြတ္ခြၽန္း၊ ဝါးေျပာင္းျဖင့္ ႐ွဴျခင္းမ်ား ပါရွိေလသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဆးရြက္ႀကီး သို႔မဟုတ္ ေဆးျပင္းလိပ္ကို ကိုက္ဖဲ့၍ ငံုသည့္ဓေလ့ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ေဆးရြက္ႀကီး ငံုသည္ျဖစ္ေစ ဆိုးက်ဳိးျခင္း အတူတူျဖစ္သည္။ ကမၻာ့လူဦးေရ တစ္ဘီလီယံခန္႔ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးလ်က္ ရွိၿပီး အမ်ဳိးသမီး သန္း ၂ဝဝ အပါအဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပြတ္ခြၽန္းေသာက္ျခင္းသည္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံတစ္ခုမွ ကူးစက္လာသည့္ ဓေလ့တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အေနေတာ္ ျဖတ္ထားသည့္ သတင္းစာ စာရြက္ သို႔မဟုတ္ စကၠဴရြက္ အတြင္းသို႔ ေဆးမႈန္႔ထည့္ကာ လက္ျဖင့္ ကေတာ့ ပံုသဏၭာန္ လိပ္ထားသည့္ ေဆးလိပ္ျဖစ္သည္။ စကၠဴရြက္ အစား ဖက္ကို အသံုးျပဳသည္ကိုလည္း ေတြ႕ႏုိင္ၿပီး ၎ဖက္လိပ္ပြတ္ခြၽန္းကို (ဘီဒီ)ဟု ေခၚေၾကာင္း သိရသည္။

စကၠဴပြတ္ခြၽန္းကိုေက်းလက္ေတာနယ္၊ အစြန္အဖ်ား ေဒသမ်ားတြင္ အသံုးမ်ားၿပီး ဘီဒီပြတ္ခြၽန္းကို ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ဝယ္ယူရရွိႏုိင္သည္။ ပြတ္ခြၽန္းဟူသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ လက္ျဖစ္ စီးကရက္ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး အျခားေဆးလိပ္မ်ားထက္ ပိုမို အႏၲရာယ္ ရွိသည္မွာ ႐ွဴ႐ႈိက္စဥ္ ေဆးမႈန္႔မ်ား လည္ေခ်ာင္းတြင္း ကပ္ၿငိ၍ ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါျခင္း ျဖစ္သည္။ ဝါးေျပာင္း႐ွဴျခင္းသည္လည္း ပြတ္ခြၽန္းကဲ့သုိ႔ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံတစ္ခုမွ ကူးစက္ခဲ့ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ အသံုးမ်ားသည္။ အခ်င္း သံုးလက္မခန္႔၊ အရွည္ ႏွစ္ေပခန္႔ရွိ တစ္ဖက္ပိတ္ အဆစ္ေဖာက္ ဝါးေျပာင္းကို ခါးလယ္မွ လက္တံထုတ္၍ ၎လက္တံထိပ္တြင္ မီးညႇိထားသည့္ စီးကရက္ေထာင္ကာ ဝါးေျပာင္း၏ ဖြင့္ထားသည့္ဘက္မွ ပါးစပ္ျဖင့္ စုပ္႐ွဴျခင္း ျဖစ္သည္။

ဝါးေျပာင္းအတြင္း ေရတစ္ဝက္ခန္႔ ရွိၿပီး ၎ေရကို ျဖတ္ကာ စီးကရက္ မီးခိုးမ်ား ပါးစပ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ေလသည္။ ပါးစပ္ျဖင့္ ႐ွဴ၍ ႏွာေခါင္းျဖင့္ ထုတ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး စီးကရက္မီးခိုးမ်ား ေရတြင္ ျဖတ္သန္းခဲ့သည္ ျဖစ္၍ နီကိုတင္းေခၚ အဆိပ္ေငြ႕မ်ား ေရတြင္ က်န္ရွိသျဖင့္ အဆုတ္ ထိခိုက္မႈ နည္းေၾကာင္း ႐ွဴ႐ႈိက္သူမ်ားက အေၾကာင္းျပၾကေလသည္။ ဝါးေျပာင္း႐ွဴျခင္းသည္လည္း ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း တစ္မ်ဳိးသာ ျဖစ္၍ ဆုိးက်ဳိးျခင္း မကြာျခားပါေပ။

မွတ္တမ္းတစ္ခုအရ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ လူသံုးဦးလွ်င္ တစ္ဦး ေဆးလိပ္ေသာက္ေၾကာင္း သိရသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား သံုးပုံတစ္ပံု ေဆးလိပ္ေသာက္လ်က္ ရွိသည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ လူဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံု ျဖစ္သည့္ သန္းေပါင္း ၄၅ဝ ခန္႔ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးလ်က္ ရွိၾကေပရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ခုနစ္ဆေက်ာ္ ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးလ်က္ ရွိသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးသူမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားလည္း ပါမည္ျဖစ္သည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္ မိဘမ်ား၊ ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ႀကီးျပင္းရသည့္ ကေလးမ်ားသည္ အတုျမင္ အတတ္သင္ၾကမည္သာျဖစ္သည္။

ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္ ကေလးကို ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္ မိဘက ထိေရာက္စြာ တားျမစ္မည္ မဟုတ္သလို ေဆးလိပ္မေကာင္းေၾကာင္း ပညာေပးမည္လည္း မဟုတ္ေပ။ ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ား အၾကား ႀကီးျပင္းရသည့္ ကေလးငယ္သည္ မီးျခစ္ ရွာခိုင္းျခင္း၊ မီးညိႇခိုင္းျခင္းမွ အစျပဳ၍ ကိုယ္တုိင္စမ္းသပ္ ၾကည့္လိုမႈ အဆံုးတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိဘမ်ား အေနျဖင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးျခင္းသည္ က်န္းမာေရးကို ဆုိးရြားစြာ ထိခိုက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း သိထားခဲ့ပါလွ်င္ မိမိကိုယ္၌ သာမက သားသမီးမ်ားကိုပါ အေမြဆိုးမ်ား မေပးမိေစရန္ သတိျပဳသင့္ေပသည္။ လက္ဦးဆရာ မည္ထိုက္စြာ၊ ပုဗၺာစရိယ၊ မိႏွင့္ဖဟူသကဲ့သို႔ပင္။

စာသင္ေက်ာင္း အခ်ဳိ႕၌ ေဆးလိပ္ ကင္းစင္ေက်ာင္း၊ ေဆးလိပ္ကင္းစင္နယ္ေျမ ဟူသည့္ စာသားအခ်ဳိ႕ ေတြ႕ရသည္။ တစ္ေလာက TV ေတြ႕ဆံုခန္း တစ္ခုတြင္ ေက်ာင္းမ်က္ႏွာစာ ကိုက္ ၁ဝဝ အတြင္း ေဆးလိပ္ မေရာင္းရန္ အမိန္႔ထုတ္ထားေၾကာင္း ၾကားရသည္။

ေက်ာင္းသားအရြယ္သည္ အတုျမင္အတတ္သင္ကာ လက္တည့္စမ္း လိုၾကသည့္ အရြယ္ျဖစ္သည္။

ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈ အေျခခံ ရွိသြားပါက ငယ္စဥ္မွစ၍ ေဆးလိပ္ ေသာက္သူမ်ား ျဖစ္ေပေရာ့မည္။

လူတို႔၏စိတ္သည္ မေကာင္းမႈ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္ေပရာ တစ္ဦးမွစ၍ အျခား သူငယ္ခ်င္းမ်ားလည္း ပါလာေပမည္။ ဦးေႏွာက္ၾကည္လင္ သန္႔ရွင္းစြာျဖင့္ ဉာဏ္ရည္ တက္ေနခ်ိန္တြင္ ေဆးလိပ္မႈိင္းမ်ား စြဲသြားပါက သင္ၾကားသည့္ ပညာကို ဖတ္ရန္၊ မွတ္ရန္ အားနည္းေပမည္။

မူလဉာဏ္ရည္ျမင့္ေသာ သူမ်ား ျဖစ္လင့္ကစား ေဆးလိပ္၏ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ားေၾကာင့္ ဉာဏ္ရည္အဆင့္ နိမ့္က်ကာ ေရာဂါမ်ားလည္း စြဲကပ္လာမည္သာ ျဖစ္သည္။

တကယ္တမ္း ဆန္းစစ္လွ်င္ ေဆးလိပ္ဟူသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး တစ္မ်ဳိးသာျဖစ္သည္။ ေဆးလိပ္တြင္ ပါရွိသည့္ နီကိုတင္းဓာတ္သည္ ဘိန္းကဲ့သို႔ ေလးလံ ထိုင္းမိႈင္းၿပီး စြဲလမ္းမႈကို ျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မသိမသာ ေသာက္သံုးရာမွ သိသိသာသာ စြဲလမ္းသည့္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ့ သည္။ ေဆးလိပ္ ေသာက္ သံုးမႈေၾကာင့္ အဆုတ္ထိခိုက္၍ အေမာမခံႏုိင္ျခင္း၊ တီဘီေရာဂါ ျဖစ္ပြားျခင္း၊ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားျခင္းမ်ား မွ အရြယ္ငယ္ငယ္ျဖင့္ အသက္ ေသဆံုး ရေပမည္။

အထူးသျဖင့္ သန္႔ရွင္းမႈ မရွိေသာ၊ စနစ္တက် ထုတ္လုပ္ထားျခင္း မရွိေသာ ေဆးလိပ္မ်ားကို ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ နဂိုမူလ မရွိခဲ့သည့္ ေရာဂါ အသစ္မ်ား ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ဖိတ္ေခၚသကဲ့သုိ႔သာ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေျခခံ လူသား အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းသားထုအတြင္း ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးျခင္း ဓေလ့ စြဲကပ္ျခင္း မရွိရေလေအာင္ ပညာေပးျခင္း နည္းလမ္းသာမက အုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင္း အရပါ နည္းလမ္း ရွာေဖြသင့္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာမက ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီး၌ပါ လူစည္ကားရာ အရပ္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၌ ေဆးလိပ္ေသာက္ရန္ ဧရိယာ သတ္မွတ္ေပးမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ေဆးလိပ္သည္ ကိုယ္တိုင္ ေသာက္သံုးသူအတြက္ သာမက တစ္ဆင့္ခံ ႐ွဴ႐ႈိက္မိသူအတြက္လည္း ဆတူဆုိးက်ဳိးကို ခံစားရမည္သာျဖစ္သည္။ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ႏုိင္ရန္ လႈပ္ရွားမႈ အျဖစ္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲ ျပဳလုပ္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ က်န္းမာႀကံ့ခိုင္သည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား ေပၚထြက္လာေရး၊ က်န္းမာေသာ လူေနမႈပံုစံျဖင့္ ႀကံ့ခိုင္ သန္စြမ္းေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးေရး ျဖစ္သည္။ အားကစားသမား ဟူသည္ သက္လံုေကာင္းရန္ လိုသည္။ သက္လံုေကာင္းရန္ အတြက္ အဆုတ္အား ေကာင္းရမည္၊ အဆုတ္အား ေကာင္းရန္ အတြက္ အဆုတ္ကို အႏၲရာယ္ေပးမည့္ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ကင္းမွျဖစ္ေပမည္။ က်န္းမာမွ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ မည္ျဖစ္သလို က်န္းမာမွ စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္ပါေပမည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ အရ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ စီးကရက္ အခြန္ကို ၁ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဆးရြက္ႀကီး၊ ေပါင္းတင္ၿပီး ဗာဂ်ီးနီးယားေဆး၊ ေဆးျပင္းလိပ္၊ ေဆးေပါ့လိပ္၊ေဆးတံတို႔ကို ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္စည္းၾကပ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဆးလိပ္အခြန္ စည္းၾကပ္လွ်င္ ေဆးလိပ္ေစ်းႏႈန္း မ်ားလည္း ျမင့္တက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ေဆးလိပ္ တန္ဖိုး ႀကီးျမင့္ခ်ိန္တြင္ ေဆးလိပ္ မျဖတ္ႏိုင္မႈေၾကာင့္ ေစ်းေပါေပါႏွင့္ ရႏုိင္သည့္ေဆးလိပ္ မ်ားကို ေသာက္သံုးရာမွ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား ပိုလာမည္မွာ ဆန္႔က်င္ဘက္တို႔ ဒြန္တြဲေနသည့္ သေဘာတရားမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးလိပ္ အခြန္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အတူ ေဆး႐ိုး၊ ေဆးရြက္ စသည့္ ေဆးလိပ္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳၾကသည့္ ေတာင္သူမ်ား၊ ေဆးလိပ္ခံု လုပ္သားမ်ားအတြက္ အစားထိုး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီ ဖန္တီးေပးရမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ဖက္တြင္ ေဆးလိပ္၏ ဆုိးက်ဳိးမ်ား ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ စကားရည္လုပြဲမ်ား၊ ပညာေပးဇာတ္လမ္းတိုမ်ား၊ အႀကီးအကဲမ်ား ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသည့္ အင္တာဗ်ဴး၊ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ား၏ ေခါင္းစီးတြင္ ေဆးလိပ္အႏၲရာယ္ ေဖာ္ျပသည့္ ပညာေပး စာတန္းမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေဆးလိပ္ႏွင့္ စီးကရက္ေၾကာ္ျငာမ်ား လံုးဝ ခြင့္မျပဳျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုး ရန္ ေနရာ၊ ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးခြင့္ျပဳ သည့္ အသက္အရြယ္မ်ား ပါရွိသည့္ တစ္ဦးခ်င္း ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးခြင့္ လုိင္စင္မ်ား ထုတ္ေပး၍ စစ္ေဆးျခင္း ကိုလည္း ၾကပ္ၾကပ္ မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္သြားသင့္သည္။

ေဆးလိပ္ျဖတ္ၾကသည့္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိသည္။ တခ်ဳိ႕က ေဆးလိပ္ အစားထိုး အျဖစ္ ကြမ္းစားျခင္း၊ ပီေကဝါးျခင္းတို႔ကို ေျပာင္းလဲျပဳလုပ္သည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ေဆးလိပ္ဟု ေခၚသည့္ ေဆးလိပ္အတုကိုအာသာေျပ ႐ႈိက္ဖြာေၾကာင္း ေတြ႕ရၿပီး ေရာင္း အားေကာင္းေစရန္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။

မၾကာေသးမီ ၾကားသိရသည့္ သတင္းတစ္ပုဒ္အရ ေဆးလိပ္ အစားထိုး E- စီးကရက္ အေရာင္းဆိုင္အား ျမရိပ္ညိဳ ဟိုတယ္ဝင္းတြင္ ႐ုပ္ရွင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ တစ္ဦးက ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ E- စီးကရက္ ေသာက္သံုးျခင္းအား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Vaping ဟုေခၚေၾကာင္း သိရသည္။ မိမိစိတ္က ျပတ္လွ်င္ ျပတ္မည္သာျဖစ္သည္။မိမိစိတ္ကို မႏုိင္လွ်င္ ဘာႏွင့္ျဖတ္ျဖတ္ ျပတ္မည္ မဟုတ္ေပ။ ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္၊ လူမႈေရးအရ၊ တစ္ခါတစ္ရံ ခ်င္ျခင္းတက္္ျခင္း ဆိုသည္မ်ားသည္ ဆင္ေျခမ်ား ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေဆးလိပ္ အမွန္တကယ္ ျဖတ္လိုပါလွ်င္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခိုင္မာေအာင္ ခ်မွတ္ၿပီး မိမိစိတ္ကို ႏုိင္ေအာင္ ထိန္းရန္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာ့ေသာက္ျခင္း၊ မွ်ဥ္း၍ ျဖတ္ျခင္းမ်ားသည္ မိမိစိတ္ကို မႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ မိမိစိတ္ကို မႏိုင္သူသည္ တိုးတက္ႏုိင္ပါမည္လား၊ ႀကီးျမင့္ႏိုင္ပါမည္လား ဆိုသည္မွာ အထူးေျပာစရာ လိုမည္ မထင္ေပ။ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ျဖစ္ေစ၊

အနာဂတ္ ကာလအတြက္ ျဖစ္ေစ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳလုိသူမ်ားသည္ ေဆးလိပ္၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ကာ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတ မျဖစ္ေတာ့သည့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း ဓေလ့ကို အျမန္ဆံုး ပယ္သတ္သင့္ပါေၾကာင္း ေရးသား လိုက္ရပါသည္။ ။

ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia?fref=nf


ေရာဂါမွန္သမွ် အစာမေၾကျခင္းကစသည္

 အစာမေၾကေရာဂါသည္ အျဖစ္အမ်ားဆံုးေရာဂါျဖစ္ၿပီး လူတိုင္းလူတိုင္း တစ္ေန႔မဟုတ္တစ္ေန႔ တစ္ႀကိမ္မဟုတ္တစ္ႀကိမ္တြင္ ျဖစ္ပြားၾကမည္ျဖစ္ေလသည္။ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ဖူးခဲ့ၾကမည္ျဖစ္ေလသည္။ အစာမေၾကေရာဂါသည္ အစာအိမ္ေရာဂါမ်ားထဲတြင္ အစဦးေရာဂါျဖစ္ေလသည္။
ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္ ေတာလက္ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားထက္ အစာအိမ္ေရာဂါမ်ား ပို၍ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။ လူဦးေရထူထပ္ျခင္း၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ၊ စိတ္ပူပန္မႈ၊ ေသာကမ်ားျခင္း၊ ၀မ္းနည္း၀မ္းသာ ပူေဆြးေသာကမ်ားျခင္း၊ အလိုႀကီး၍ ေလာဘမ်ားျခင္း၊ ရတာမလို၍ လိုတာမရျခင္း စသည္တုိ႔သည္ အစာအိမ္ေရာဂါ၏ အေျခခံေစ့ေဆာ္မႈအၾကာင္းမ်ားပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

စိတ္လႈပ္ရွားမႈျဖစ္သည့္အခါတိုင္း အစာအိမ္တြင္ အစာေျခရည္မ်ား ထြက္လာေလ့ရွိသည္။ ထိုအစာေျခရည္မ်ား သည္ ေျခရန္အစာမရွိေသာအခါ အစာအိမ္နံရံကို ျပန္၍ေလာင္ကြ်မ္းေစသည္။ အႀကိမ္မ်ားေသာအခါ အစာအိမ္အနာ ျဖစ္လာေလသည္။ အစာအိမ္အနာသည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ကုသရၿပီး ပူ၊ စပ္၊ ခ်ဥ္ေသာ အစာမ်ား၊ မာေၾကာေသာအစာမ်ားသျဖင့္ လူတြင္ပိန္ခ်ံဳး၍ အားနည္းလာေလသည္။

အားနည္းေသာသူတြင္ ျပင္ပမွ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ ၀င္ေရာက္ကပ္ၿငိရန္ လြယ္ကူေလသည္။ သာမာန္ဥတု အေျပာင္းအလဲ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပူ၊ အိုက္၊ ခ်မ္းေအးဒဏ္မ်ားကိုလည္း အားနည္း၍ ခံႏိုင္ရည္မရွိ ျဖစ္လာေလသည္။
ေဒါသႀကီးသူ၊ စိတ္တိုသူ၊ စိတ္ျမန္သူတို႔သည္ အစာအိမ္ေရာဂါျဖစ္ပြားရန္ အလြန္နီးစပ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အစာကိုျမန္ျမန္စားသူ၊ ေၾကညက္ေအာင္မစားသူ၊ အလုပ္တစ္ဖက္ႏွင့္ အစာစားသူ၊ ေအးစက္ေသာအစာ၊ အခ်ိန္လြန္၍ ေနာက္က်ေသာအစာ၊ အရည္ေသာက္မပါ၊ အေျခာက္တိုက္စားရေသာအစာတို႔သည္ အစာမေၾကေရာဂါျဖစ္ေစသည့္အစာမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ မေၾကညက္ေသာ အစာမ်ားသည္ အစာအိမ္ကို ပင္ပန္းေစၿပီး အူသိမ္အူမတို႔မွလည္း အာဟာရကို မစုပ္ယူႏိုင္ေပ။ အစာမေၾကလွ်င္ ၀မ္းခ်ဳပ္သည္။ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း၏ေနာက္ဆက္တဲြေရာဂါမ်ားမွာ အေၾကာတင္းျခင္း၊ ဇက္ေၾကာတက္ျခင္း၊ ထိုင္းမိႈင္းေလးလံျခင္းတို႔ ျဖစ္ေလသည္။

လူအခ်ိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာ ေခါင္းကိုက္ေရာဂါႏွင့္ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေရာဂါ၊ မ်က္ရိုးကိုက္ေရာဂါ မ်ားသည္ အစာမေၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကမ်ားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ၀မ္းတစ္လံုးေကာင္းရင္ ေခါင္းတစ္လံုးမခဲ ဟု ဆိုစကားရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေခါင္းကိုက္ေပ်ာက္ေဆးမ်ားကို ေသာက္ၾကေသာအခါ အစာအိမ္ကို ေလာင္ကြ်မ္းသျဖင့္ အစာအိမ္ေရာင္ျခင္း၊ အစာအိမ္မွ ေသြးယိုစိမ့္ျခင္း၊ အစာအိမ္ေပါက္ျခင္းအထိ ျဖစ္တတ္သျဖင့္ ေဆးအတြက္ ေဘးမျဖစ္ေစရန္ အစာေဟာင္းမ်ား ေအာက္သို႔က်ေစရန္ ေန႔စဥ္မွန္မွန္ လမ္းေလွ်ာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ကုစားလွ်င္ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေသာ သဘာ၀ကုထံုးမ်ားရွိသည္။
တိုင္းရင္းေဆးပညာတြင္ ခႏၶာကိုယ္သို႔ ေရာဂါေရာက္ေၾကာင္း ပညာရပ္ကို သင္ၾကားရသည့္အခါ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရဟူေသာ အေၾကာင္းတရားေလးပါးရွိသည္။

ထိုအေၾကာင္းတရားတို႔တြင္ ေလးခုေျမာက္ျဖစ္ေသာ အာဟာရဟူေသာ အေၾကာင္းတရားသည္ စားသင့္သည့္အစာ၊ မစားသင့္သည့္အစာ၊ စားရမည့္အတိုင္းအတာ၊ စားသင့္သည့္အခ်ိန္အခါ၊ မစားသင့္သည့္အခ်ိန္အခါတို႔အေပၚ မူတည္၍ စားတိုင္း အာဟာရမျဖစ္သည့္ သေဘာတရားကို ညႊန္ျပေနသည္။

အိႏိၵယနိုင္ငံမွ ျမစ္ဖ်ားခံလာေသာ အာယုေဗဒေဆးပညာတြင္ ေလ၊ သည္းေျခ၊ သလိပ္ အေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ အစာစားျခင္းကို ဆက္စပ္ေသာအခါ…

၁။ နံနက္သလိပ္

သလိပ္ဆိုသည္မွာ ပါးစပ္မွ ေထြးပစ္သည့္သလိပ္ကို မဆိုလိုပါ။ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိ ဆူၿဖိဳး၀ၿဖိဳးေစေသာ ေအးသည့္ ဓာတ္သေဘာကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ နံနက္စာစားေသာအခါ အထူးသျဖင့္ အရုဏ္တက္ နံနက္ေစာေစာကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုန္းႀကီးရဟန္းမ်ား အရုဏ္ဆြမ္းစားခ်ိန္ႏွင့္ကိုက္ညီသည္။ နံနက္စာစားသူသည္ အာဟာရျဖစ္ၿပီး ၀ၿဖိဳးသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပိန္ခ်င္သူမ်ားသည္ နံနက္ေစာေစာအစာကို ေရွာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပိန္ခ်င္၍ ညစာမစားဘဲေနသည္ဆိုသည္မွာ သဘာ၀မက်ပါ။ ပိန္လည္းပိန္မည္မဟုတ္ပါ။ ပိန္ခ်င္လွ်င္ နံနက္အိပ္ယာထအစာကို ထမင္းမစားႏွင့္၊ အ၀မစားႏွင့္။ စြပ္ျပဳတ္၊ ေခါက္ဆဲြျပဳတ္၊ ေကာ္ဖီ၊ မုန္႔တို႔ကဲ့သို႔ပဲ အစာခံပဲစားရန္ သင့္သည္။

၂။ ေန႔လည္ သည္းေျခ

သည္းေျခဆိုသည္မွာ အစာေၾကေစျခင္း၊ လႈပ္ရွားမႈျမန္ဆန္ေစျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္မွ အေရာင္အဆင္းထြက္ျခင္း၊ မွတ္ဥာဏ္ေကာင္းျခင္း၊ ေတြးေခၚဥာဏ္ေကာင္းျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြျခင္း၊ ပင္ပန္းမႈဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္း၊ ေန႔လည္စာစားေသာသူသည္ အထက္ပါအက်ိဳးတရားမ်ားကိုရသည္ဟု ဆိုလိုသည္။

၃။ ညေနေလ

ညေနစာစားေသာသူမ်ားသည္ စားလိုက္သည့္အစာေၾကာင့္ အာဟာရမျဖစ္ဘဲ ေလျဖစ္သြားသည္။ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ေလလြန္ကဲလွ်င္ အစားပ်က္ျခင္း၊ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ ယားယံျခင္း၊ ဂနာမၿငိမ္စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း စေသာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားတတ္ေလသည္။

၄။ ညအပုတ္

နံနက္စာ၊ ေန႔လည္စာမ်ားသည္ အက်ိဳးျပဳေသာအစာမ်ားျဖစ္ၿပီး ညေနစာ၊ ညစာမ်ားမွာ အက်ိဳးမျပဳေသာစာမ်ားျဖစ္သည္။ ညဥ့္နက္မွ စာေသာအစာကို အပုပ္စာဟု ေခၚသည္။ အပုပ္ဓာတ္သည္ အသားအေရညစ္ႏြမ္းျခင္း၊ မဲြေျခာက္ျခင္း၊ ဆံပင္ကြ်တ္ျခင္း၊ ေျခသည္းလက္သည္းမ်ားကဲြျခင္း၊ ငိုက္မ်ဥ္းျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္မွ မေကာင္းေသာအနံ႔အသက္မ်ားထြက္ျခင္း၊စသည္တို႔ကို ျဖစ္ပြားေစသည္။ ညစာစားပဲြမ်ားတြင္ ညဥ္႔နက္မွ စားေသာက္ေသာအစာမ်ားသည္ လူကို အက်ိဳးယုတ္ေစေသာအစာမ်ားျဖစ္သည္။ ခ်မ္းသာေသာ လူကံုထံမ်ားတြင္ ဆင္းရဲသားမ်ားထက္ ပို၍ေရာဂါမ်ားသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရေသာ အေၾကာင္းမ်ားစြာထဲမွ အေၾကာင္းတစ္ရပ္မွာ ညစာစားပဲြမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္နိုင္သည္။ ခ်မ္းသာေသာအသိုင္းအ၀ိုင္း မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုခုႀကံဳသည့္အခါႏွင့္ မဂၤလာပဲြမ်ားတြင္ ညစာစားပဲြမ်ားျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။

အခ်ိဳ႕မွာ ညကပဲြ၊ ႏိုက္ကလပ္မ်ားတြင္ ေပ်ာ္ပါးရင္း စားၾကေသာက္ၾကသည္။ ညစာမ်ားကို မေျခနိုင္သည့္ အစာအိမ္မွ ေရာဂါစျဖစ္ေလသည္။ အပုပ္ဓာတ္ေၾကာင့္ ဆံပင္ျဖဴျခင္း၊ သားဖံုးၾကြၿပီးသြားမ်ားက်ိဳးလြယ္ျခင္း၊ အသားအေရ ညစ္မဲြျခင္းမ်ား ျဖစ္လာေသာ္လည္း အေပ်ာ္အပါးက ဖံုးလႊမ္းေနသျဖင့္ သတိမမူၾကေပ။ ႏွစ္ခ်ီၾကာၿပီး ေရာဂါမ်ိဳးစံု၀င္လာမွ သိၾကလာေသာအခါ ေနာက္က်ေနေလၿပီ။

နိဂံုးခ်ဳပ္တင္ျပလိုသည္မွာ-

၁။ အစာကို ဆာမွစားပါ။

၂။ သင့္တင့္ေသာ အစာကိုသာစားပါ။

၃။ သန္႔ရွင္းေသာအစာ၊သဘာ၀အစာမ်ားကိုသာစားပါ။

ဓာတုေဗဒနည္းျဖင့္ ျပဳျပင္ထားေသာအစာမ်ားကို ေရွာင္ပါ။

၄။ နံနက္ေစာေစာစားေသာအစာႏွင့္ ေန႔လည္စားေသာအစာမ်ားသည္ အစာအိမ္မွ ေၾကက်က္ၿပီး လူကို အက်ိဳးျပဳသည္။

၅။ ညေနစာစားလွ်င္ ေလကိုျဖစ္ေစသည္။

၆။ ညစာ(ညဥ့္နက္စာ) စားလွ်င္ လူကိုအက်ိဳးမျပဳ၊ အပုပ္ဓာတ္ကို ျဖစ္ေစသည္။

ေရာဂါမူလံ အာစိဏၰကံ၊ ေရာဂါဟူသမွ် အစာမေၾကျခင္းကစသည္ ဟူေသာ စကားကို အၿမဲဆင္ျခင္ႏိုင္ၾကပါေစ။

(မွတ္ခ်က္။ ၾကည္လြင္ျမင့္(မုျဒာ) ေရးသားေသာ ေရာဂါမွန္သမွ် အစာမေၾကျခင္းကစသည္ စာအုပ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။)

MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar


ေရေသာက္ရမွာကုိ မပ်င္းေစခ်င္ပါ

 ေရသန္ ့တစ္လီတာခန္ ့ ေန ့စဥ္ေသာက္သုံးလွ်င္ အယ္လ္ဇုိင္းမား ေရာဂါကုိ ကာကြယ္ႏုိင္………….

ေဆးပညာရွင္ သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာေတြ ့ရွိခ်က္အရ တစ္ေန ့လွ်င္ ေရသန္ ့ တစ္လီလာ ေသာက္သုံးလွ်င္ မွတ္ဥာဏ္ခ်ဳိ ့ယြင္းမွဳ ၿဖစ္ေပၚေစသည့္ အယ္လ္ဇုိင္းမား ေရာဂါကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ေႀကာင့္ ေလ့လာေတြ ့ရွိရသည္ဟု ေအပီသတင္းဌာနက ေဖာ္ၿပသည္ ။

ၿဗိတိန္သုေတသီမ်ားက စီလီကြန္ ဓာတ္ပါဝင္ႏွဳန္း ႀကြယ္ဝေသာေရသည္ ႏ်ဴထရုိတုိဇင္ ဟု အမည္ရေသာ ကုိယ္တြင္းရွိ အလူမီနီယမ္ဓာတ္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးနုိင္ေႀကာင့္ ေလ့လာေတြ ့ရွိရသည္ ။

အယ္လ္ဇုိင္းမားေရာဂါၿဖစ္ပြားၿခင္းသည္ အဆုိပါ ဓာတ္ပစၥည္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မွဳရွိေႀကာင္း ေလ့လာမွဳမ်ားအရ သိရသည္ ။

Mg Mandalay
https://www.facebook.com/mg.mandalay?fref=ts

အကင္အစားအစာမ်ားနွင့္က်န္းမာေရး

 လူအမ်ားစုတြင္ အကင္အစားအစာမ်ားကုိ ပုိမုိစားေသာက္ေနႀကသၿဖင့္ ကင္ဆာေရာဂါမ်ား သိသိသာသာတုိးပြားအၿဖစ္မ်ားေနေႀကာင့္ အေလးအနက္ေၿပာႀကားလုိပါသည္ ။

ကင္ဆာေရာဂါေတြၿဖစ္ရၿခင္းသည္ လူသားမ်ားအစားေသာက္ႏွင့္ေနထုိင္မွဳပုံစံမ်ားေႀကင့္ အမ်ားဆုံးၿဖစ္ေပၚၿခင္းၿဖစ္ပါသည္ ။ အစားေသာက္ေႀကာင့္ၿဖစ္ေပၚမွဳ ့ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ တစ္ၿခားကင္ဆာၿဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည့္အေႀကာင္းအရာမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ရာခုိင္ႏွဳန္းအားၿဖင့္ မ်ားၿပားလာေနတာကုိလည္း ေတြ ့ရွိရပါသည္ ။

စားေသာက္ဆုိင္မ်ားတြင္ အလြယ္တကူအကင္မ်ားၿပဳ ့လုပ္လာႀကၿပီး စားသုံးသူမ်ားလည္း အကင္အရသာကုိ အလြန္ပင္စားေသာက္လာႀကလုိ ့ေနာက္ဆက္တြဲၿဖစ္လာမည့္ ကင္ဆာကုိပင္ မၿမင္ေတာ့ဘဲ စားသုံးလာႀကပါတယ္ အကင္ဆုိင္မ်ားတြင္ အသီးအရြက္ကုိပင္ကင္ၿပီးေရာင္းခ် စားေသာက္ေနႀကေလေတာ့ မၿဖစ္မွေတာ့ အဆုံး ၿဖစ္လာလိမ့္မယ္ ။

အကင္ အခ်ဥ္ အစပ္ ရသာစုံလင္စားေသာက္ႀကသူမ်ားတြင္၀ယ္ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ရင္သားကင္ဆာႏွင့္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာၿဖစ္ပြားမွဳ ့ႏွစ္ရပ္ပုိၿဖစ္ပြားႀကပါသည္ ။

ေဆးရြက္ႀကိီးေႀကာင့္ထြက္ေပၚလာသည့္ အေငြ ့မ်ားတြင္ အဆုတ္ကင္ဆာၿဖစ္ပြားမွဳ ့ကုိၿဖစ္ေပၚေစပါတယ္ ကုိယ္တုိင္ေဆးလိပ္မေသာက္ေသာ္လည္း စည္းကမ္းမဲ ့ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးသူမ်ားေႀကာင့္ အေငြ ့ရွဳမိၿခင္းသည့္လည္း ထုိေသာက္သုံးသူမ်ားနွင့္နည္းတူ ဆုိးက်ဳိးကုိခံစားရရွိပါတယ္ ဒါေႀကာင့္ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ႏွင့္ အၿခားေနရာ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးသူမ်ားအနီးနားတြင္အထူးသၿဖင့္ ငယ္ရြယ္ေသာကေလးမ်ား အနီးနားတြင္ရွိမေနေစရန္ပုိမုိအေရးပါပါတယ္ ။က်န္းမာေရး အၿမင္ရွိေစၿပီး ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူလည္း နားလည္းသေဘာေပါက္ေစလုိပါသည္ ။

အခုလုိ ကင္ဆာအေႀကာင္းအရာၿဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အကင္ကုိလည္းစား ကင္ဆာကုိလည္းၿမင္ပါ က်န္းမားေရးအၿမင္ရွိေစရန္ တင္ၿပေပးခဲ့ပါသည္။ မၿဖစ္ေသးေတာ့ မၿမင္ မေႀကာက္ တကယ္ၿဖစ္လာေတာ့ ေနာင္တအသိမၿဖစ္ေစလုိ ့သၿဖင့္ ကင္ဆာေရာဂါဆုိးသည့္ အစားေသာက္ႏွင့္ ေနထုိင္မွဳ ့ပုံစံမ်ားေႀကာင့္ အၿဖစ္မ်ားလာေနလုိ ့ အစားမေတာ္ တစ္လုပ္အတြက္ အသိေပးတင္ၿပလုိက္ပါသည္ ။

အသက္ရာေက်ာ္ ရွည္ပါေစ

Mg Mandalay
https://www.facebook.com/mg.mandalay?fref=ts

Dragon Blade ဇာတ္ကားအေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိေနသည့္ ဂ်က္ကီခ်န္း


ေဟာင္ေကာင္အက္ရွင္မင္းသားႀကီး ဂ်က္ကီခ်န္းက ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ထြက္ရွိမည့္ Dragon Blade တ႐ုတ္သမုိင္း မွတ္တမ္းဇာတ္ကားတြင္ အဓိကဇာတ္ ေဆာင္အျဖစ္ ပါဝင္ထားၿပီး ယင္းဇာတ္ကားသည္ ႐ံုဝင္ေငြ မ်ားစာရင္းတြင္ ေအာင္ျမင္သည့္ဇာတ္ကားတစ္ကားျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ၎က ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံတကာသို႔ျဖန္႔ခ်ိျပသမည့္ အဆိုပါဇာတ္ကားတြင္ ဂ်က္ကီခ်န္းသည္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၏အမ်ဳိးသား႐ုပ္ရွင္ဆု တစ္ခုျဖစ္သည့္ César Award ႏွင့္ ေအာ္စကာဆုရ အေမရိကန္မင္းသား Adrien Brody ၊ ေတာင္ကုိရီးယား ေတးသံရွင္ႏွင့္သ႐ုပ္ေဆာင္ ခြၽဲစီဝန္းတို႔လည္း ပါဝင္အားျဖည့္ထားၿပီး ယင္းဇာတ္ကားအတြက္ အခ်ိန္ ခုနစ္ႏွစ္ ၾကာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဇာတ္ကား၏ ကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၅ သန္းခန္႔ အထိ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါဇာတ္ကားသည္ မိမိဘဝအတြက္ အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခုျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ဂ်က္ကီခ်န္းက ဆိုသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားၾကယ္ပြင့္ ခြၽဲစီဝန္းက လည္း ''ဂ်က္ကီခ်န္းကို အႏုပညာေလာကကလူေတြ ဘာေၾကာင့္ ေလးစားၾကလဲဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္နားလည္ သြားၿပီ၊ သူဟာ အားလံုးအေပၚမွာကာကြယ္ေပးၿပီး အေတာ္ဂ႐ုစိုက္တယ္၊ အခြင့္အေရးရွိမယ္ဆိုရင္ ဂ်က္ကီခ်န္းနဲ႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ဆံုခ်င္ပါေသးတယ္''ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မ်ိဳးစႏၵာေမာင္

https://www.facebook.com/TheMirrorDaily

လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားခံရေသာ္လည္း အထီးက်န္မႈခံစားေနရသူ Megan Fox

 ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ႏွင့္ ေမာ္လ္ဒယ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ Megan Fox က ၎သည္ အၿမဲတမ္းလိုလို လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားခံရသူတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အထီးက်န္သလို ခံစားရပါေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း အသစ္ထြက္ရွိ လာသည့္ လိပ္နင္ဂ်ာဇာတ္ကားသစ္တြင္ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားသူ အသက္ (၂၈)ႏွစ္အရြယ္ မင္းသမီး Megan Fox က ''ေက်ာင္းေနစဥ္ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းသူဘဝကတည္းက သူငယ္ခ်င္းမ်ားမ်ားမရွိခဲ့ပါဘူး၊ တစ္ခါတစ္ရံ အထီးက်န္လြန္းလို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ လူထူးလူဆန္းတစ္ေယာက္လိုေတာင္ ခံစားရပါတယ္''ဟု ဆိုသည္။

ေဟာလိဝုဒ္႐ုပ္ရွင္ေလာက၏ ဆြဲေဆာင္မႈအရွိဆံုးမင္းသမီးတစ္ဦးအျဖစ္ တင္စားခံရသူ သ႐ုပ္ေဆာင္ Megan Fox ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ ထားသည့္ Teenage Mutant Ninja Turtles ဇာတ္ကားသစ္ကို ၾသဂုတ္ လဆန္းပိုင္းတြင္ ပါရာေမာင့္႐ုပ္ရွင္ ထုတ္လုပ္ေရးမွ ျဖန္႔ခ်ိျပသသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မ်ိဳးစႏၵာေမာင္
https://www.facebook.com/TheMirrorDaily

တြဲဖက္ မေသာက္သံုး သင့္ေသာ ဗီတာမင္ႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား

(၁)ဗီတာမင္ B12 ႏွင့္ ကလိုရမ္ ဖန္နီေကာလ္ (Chloramphenicol) ကလိုရမ္ ဖန္နီေကာလ္ ေဆးက ေသြးနီဥ မ်ားရဲ႕ ရင့္က်က္မႈကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစတဲ့ အတြက္ ေသြးအားနည္း ေရာဂါေၾကာင့္ ေသာက္သံုးရေသာ ဗီတာမင္ B12 ရဲ႕အာနိသင္ကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစပါတယ္။

ကလိုရမ္ ဖန္နီေကာလ္ အစား အျခား ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို သံုးပါ။ (၂) ဗီတာမင္ A ႏွင့္ Mineral oil Mineral oil က ခႏၶာကိုယ္မွ ဗီတာမင္ A စုပ္ယူမႈကို အေႏွာင့္အယွက္ ေပးပါတယ္။ ေဆးဝါးမ်ားကို အခ်ိန္ျခားၿပီး ေသာက္သံုးပါ။

(၃)ဗီတာမင္ B6 ႏွင့္ လီဗုိဒုိပါ (Levodopa) ဗီတာမင္ B6 က Levodopa ၏ဇီဝ႐ုပ္ျဖစ္ ပ်က္မႈကို တိုးျမင့္ေစတဲ့ အတြက္ ဦးေႏွာက္ အတြင္းမွာ ထိုေဆးဝါး ပမာဏေရာက္ ရွိမႈ နည္းပါး သြားပါတယ္။ ထိုေဆးဝါးမ်ားကို တြဲဖက္ မေသာက္သံုးရပါ။

(၄) ဗီတာမင္ D ႏွင့္ အတက္က် ေဆးဝါးမ်ားျဖစ္ေသာ ဖီနန္တြိဳင္း (Phenytoin)၊ ဖီႏိုဘာဘီတယ္လ္ (Phenobarbital) အတက္က်ေဆး မ်ားက ဗီတာ မင္ D ရဲ႕ ဇီဝ႐ုပ္ ျဖစ္ပ်က္မႈကို လံႈေဆာ္ ပါတယ္။ ရလဒ္အျဖစ္ ကယ္လ္စီယမ္ ပမာဏ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး အ႐ိုးေပ်ာ့ ေရာဂါကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

အတက္က် ေဆးဝါးမ်ား ေသာက္သံုးေနတဲ့ လူနာမ်ားဟာ ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ ထိေတြ႔ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကယ္လ္စီယမ္ျြကယ္ဝတဲ့ အစားအစာ ေတြကိုလည္း စားေသာက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ ပါတယ္။

ပိုပိုေဇာ္
ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia?fref=nf

ကေလးမ်ား အ႐ုိးအဆစ္ ေရာင္ျခင္း အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

 ကေလးငယ္မ်ား အ႐ုိးအဆစ္ ေရာင္ရျခင္း မွာ ေရာဂါေၾကာင့္ ထက္ ထိခုိက္ ဒဏ္ရာ ရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္သည္။ အျမင့္ေပၚမွ ခုန္ခ်ျခင္း၊ ကစားရင္း ေခ်ာ္လဲျခင္း၊ တစ္ခုခုႏွင့္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ မိျခင္းေၾကာင့္ အ႐ိုး အဆစ္မ်ား ေရာင္တတ္သည္။

ထိခုိက္ ဒဏ္ရာရလွ်င္ အ႐ိုးအဆစ္ မ်ား ႐ုတ္တရက္ ေရာင္လာ တတ္သည္။ အ႐ိုး သုိ႔မဟုတ္ အဆစ္ တစ္၀ုိက္တြင္ ရွိေသာ အ႐ုိး အေျမႇးပါး နာ၍ျဖစ္ေစ၊ အဆစ္ တစ္ဝိုက္မွ အေၾကာအရြတ္ တို႔ ပြန္းပဲ့ၿပီး ဒဏ္ျဖစ္ သြား၍ ျဖစ္ေစ ေရာင္ရမ္းျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။ ေရာဂါ ေၾကာင့္ အဆစ္အမ်က္ ေရာင္ပါက ေလးဖက္နာ ေရာဂါ ျဖစ္သည္။

ေလးဖက္နာသည္ အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္ အရြယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားပါက ကေလးအဖ်ား ႀကီးၿပီး အဆစ္မ်ား ေရာင္လာမည္။ လက္တြင္ လက္ေကာက္ဝတ္၊ ေျခေထာက္တြင္ ဒူးဆစ္မ်ား ေရာင္ၿပီး နာလာမည္။ ေျခခ်င္းဝတ္၊ တံေတာင္ဆစ္မ်ား ဆီသို႔ ေရာက္ႏုိင္ သကဲ့သုိ႕ အဆစ္အားလံုး လုိလုိ ေရာင္ၿပီး နာလာမည္။

ကေလးမ်ား မၾကာခဏ အာသီးေရာင္လွ်င္ ျဖစ္ေပၚသည့္ စထရပ္ေကာကပ္ ပဋိပစၥည္းမ်ား ေသြးထဲ ေရာက္ကာ ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္လာ ႏုိင္သည္။ ႏွလံုးေရာင္၊ အဆစ္ေရာင္ လာတတ္သည္။ ပင္နီဆီလင္ဗီြ စားေဆး ေန႔စဥ္ နံနက္ တစ္လံုး၊ ညတစ္လံုးျဖင့္ ခုနစ္ရက္မွ ၁ဝ ရက္ သို႔မဟုတ္ လႏွင့္ခ်ီၿပီး ေျခာက္လမွ ရွစ္လ အထိ တိုက္ေကြၽး ရမည္။ ေသြးထဲတြင္ ေအအက္စ္အို ( ASO ) စစ္ေဆးၿပီး ေလ်ာ့က်လာမွ ပင္နီဆီလင္ ကို ေလွ်ာ့ခ်ရမည္။

အျခား အဆစ္ေရာင္ တစ္မ်ဳိးမွာ အတိအက် မရွိသည့္ အဆစ္ေရာင္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေလးဖက္နာ ေရာဂါကဲ့သုိ႔ ဒူးဆစ္ႏွင့္ ေျခခ်င္းဝတ္ အဆစ္တို႔တြင္ ေရာင္တတ္၍ အျခားအဆစ္ သို႔ ခုန္ကူး ေရာင္ျခင္း မရွိပါ။ ဒူးဆစ္ေရာင္လွ်င္ တစ္မ်ဳိးတည္း၊ တစ္ဖက္တည္း ေရာင္မည္။

အဆစ္အတြင္း အရည္ဝင္သည့္ လကၡဏာ ေတြ႕ႏုိင္သည္။ အိပ္ရာ ထခါစ နံနက္မွာ အဆစ္မ်ား ေတာင့္တင္း ေနတတ္သည္။ အမ်ားအား ျဖင့္ ကေလး အသက္ႏွစ္ႏွစ္မွ ေလးႏွစ္ အရြယ္ ေယာက်္ား ေလးမ်ား ပို၍ ျဖစ္တတ္သည္။ ရက္ အေတာ္ၾကာ အဖ်ားတက္ ေနတတ္သည္။

မ်ဳိး႐ိုးလုိက္ ေသြးမတိတ္၊ ေသြးယိုေရာဂါ သည္ ေယာက်္ားေလး မ်ား၌ စတင္ ျဖစ္ခဲ့ခ်ိန္ မွစၿပီး အဆစ္မ်ား အတြင္းေ သြးယို၍ အဆစ္ေရာင္ ေရာဂါ ေပၚလာႏုိင္သည္။ အဆစ္အတြင္းသို႔ ဘက္တီးရီးယား တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ဝင္၍ ျပည္တည္နာ ျဖစ္လွ်င္၊ အဆစ္အနီး၌ အ႐ိုးနာ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္၊ အဆစ္အတြင္း တီဘီ ေရာဂါ စြဲကပ္လွ်င္ အဆစ္ေရာင္ လာသည္။ ျပည္ သို႔မဟုတ္ အရည္ဝင္လွ်င္ ေရာင္ကိုင္းကာ ကိုယ္ပူၿပီး ဖ်ားတတ္သည္။

အခ်ဳိ႕ ကေလးမ်ားမွာ ဝမ္းေလွ်ာ၊ ဝမ္းကိုက္၊ အူေရာင္ ငန္းဖ်ားႏွင့္ ဂ်ဳိက္သိုး ေရာဂါျဖစ္လွ်င္ အဆစ္ေရာင္ ေရာဂါ ရလာၾကသည္။ အဆစ္ေရာင္ၿပီး နာလာလွ်င္ သို႔မဟုတ္ မေရာင္ဘဲနာ လာလွ်င္ ေဆးၿမီးတုိျဖင့္ မကုဘဲ တတ္ကြၽမ္းသည့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသၿပီး ကုသမႈ ခံယူျခင္းျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ား မခံစားရဘဲ သက္သာစြာ ကုသႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ အဆစ္ေရာင္မွာ အဆစ္မ်ား ေရာင္လာၿပီး ျမန္ျမန္ ေပ်ာက္ေအာင္ ကုသ၍ မရပါ၊ မကုသလွ်င္လည္း ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ကေလးမွာ ၾကာျမင့္စြာ အဆစ္ေရာင္၍ အဆစ္ မွ ၾကြက္သားမ်ား အားနည္းကာ မသန္မစြမ္း ကေလးငယ္ ဘဝသို႔ ေရာက္ရွိ ေစႏိုင္သည္ကို ဂ႐ုျပဳ သင့္ပါသည္။ ။


ေဒါက္တာ လြင္သန္႔ (ေဆး-၂)
#Themyawadydaily
#myawady_health

Miss Globe International 2014 ၿပိဳင္ပြဲ ျမန္မာအလွမယ္ ဂ်ဴးစံသာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္

ရန္ကုန္ ဇူလိုင္ ၂၃

ျမန္မာအလွမယ္မ်ား ႏိုင္ငံတကာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားသို႔ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ရွိရာ Miss Globe International 2014 ၿပိဳင္ပြဲ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳအလွမယ္ ဂ်ဴးစံသာ လာမည့္ဩဂုတ္လ ဒုတိယသီတင္းပတ္၌ အဇာဘိုင္ဂ်န္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအလွမယ္ ဂ်ဴးစံသာသည္ အဇာဘိုင္ဂ်န္ႏိုင္ငံဘာကူၿမိဳ႕ခရစၥတယ္ခန္းမ၌ က်င္းပမည့္ Miss Globe International 2014 ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁၄ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳအလွမယ္ ၁၁၄ ဦးႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ မည္ျဖစ္သည္။

ဂ်ဴးစံသာသည္ ဩဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ အဇာဘိုင္ဂ်န္၌ စတင္စခန္းသြင္းေလ့က်င့္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရ မည္ျဖစ္ၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ ကိုယ္ဟန္ျပျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ားေျဖၾကားျခင္း၊ ဘဲေလးအကႏွင့္ ဆီမီးခြက္အကမ်ား ကျပျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ ရမည္ျဖစ္သည္။

ဩဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ စတင္ယွဥ္ၿပိဳင္ကာေနာက္ဆုံးအဆင့္ အလွမယ္ ေ႐ြးခ်ယ္ပြဲ ကို ဩဂုတ္ ၃၀ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

Miss Globe International 2014 ၿပိဳင္ပြဲကို (၈၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အျဖစ္ အဇာဘိုင္ဂ်န္ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး Miss Globe International ဆုကို သီရိလကၤာႏိုင္ငံမွအလွမယ္ Ruchini Tanasha က ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သည္။

ႀကိဳးစားျပင္ဆင္

ဂ်ဴးစံသာသည္ ယခုၿပိဳင္ပြဲတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳသြားေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ တြင္ ႏိုင္ငံတကာဆုမ်ား ရရွိခဲ့သည့္ အျခားျမန္မာအလွမယ္မ်ားနည္းတူ ပထမဆု ဆြတ္ခူးႏိုင္ေရး အတြက္ ႀကိဳးစားျပင္ဆင္ လ်က္ရွိသည္။

ဆြတ္ခူးရရွိျမန္မာအလွမယ္မ်ားျဖစ္ သည့္ေမျမတ္ႏိုးသည္ Miss Asia Pacific World 2014 ဆု ရရွိခဲ့ၿပီးျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသူ နန္းခင္ေဇယ်ာ သည္လည္း ႏိုင္ငံတကာအလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ People Choice Award ႏွင့္ Miss Internet ဆုမ်ား ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့ၾကသည္။

MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar?fref=nf

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သြားပိုးခ်သည္ကို ေျဖရွင္းျခင္း

 ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာသြားႏွင့္ခံတြင္း ေဆးပညာေလာကသားမ်ား နိစၥ ဓူဝၾကံဳေတြ႕ေနၾကရတဲ့ ျပႆနာမ်ားထဲမွာ ယေန႔အခ်ိန္ထိျမန္မာျပည္သူအမ်ား ယံုၾကည္ေနၾကတဲ့သြားပုိးခ်ျခင္းဆိုတာလည္းပါပါတယ္။ ဒီကေန႔အခ်ိန္အထိ သြားႏွင့္ခံတြင္းေဆးခန္းမ်ားသို႔ လာေရာက္ျပသၾကတဲ့လူနာမ်ားထဲမွာ
သြားပုိး ခ်ခ်င္လုိ႔၊ သြားပုိးသတ္ခ်င္လုိ႔ဆုိၿပီးလာတဲ့လူနာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါေသးတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာလည္း သာမန္ျပည္သူမ်ား ဗဟုသုတလည္းရသြားေအာင္ သြားပုိးစားတယ္ဆုိတာကိုလည္း ေသခ်ာနားလည္သြားေအာင္ ရွင္းျပရတာ အေမာပါ။ သြားႏွင့္ခံတြင္း ေဆးပညာရယ္လို႔ စနစ္တက်မေပၚထြန္းခင္အခ်ိန္၊ သြားႏွင့္ခံတြင္းဆရာဝန္မ်ား မေပၚခင္အခ်ိန္ကတည္းက ျမန္မာျပည္မွာ လူတခ်ဳိ႕ဟာ လူအမ်ားသြားကိုက္သြားနာေဝဒနာခံစားရတဲ့အခါ သြားပုိးခ် ျခင္း ဆိုတဲ့အလုပ္တစ္ခုကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ အမ်ားစုေတြ႕ရတတ္တာေတြက ဆံပင္ဝယ္တဲ့သူေတြ၊ အျခား တုိလီမုတ္စရမ္းကုေနတဲ့သူေတြဟာ လူစည္ကားရာေနရာမ်ားျဖစ္တဲ့ ေစ်း၊ ဘတ္စ္ကားဂိတ္စတဲ့ေနရာေတြမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဝဒနာခံစားေနၾကရတဲ့ လူနာမ်ားကေတာ့ ေပ်ာက္ေကာင္းေပ်ာက္ႏိုးနဲ႔ သြားေရာက္ျပဳလုပ္ၾကရင္း ယေန႔အခ်ိန္အခါအထိ လူေတြၾကားထဲမွာ သြားပိုးခ်ျခင္းဆိုတာ စြဲလို႔ေနခဲ့ ပါတယ္။

က်န္းမာေရးဗဟုသုတေလ့လာလုိက္စားမႈအားနည္းသူမ်ား အထူးသျဖင့္ ျပဳလုပ္တတ္ၾကၿပီး တခ်ဳိ႕မွာ ၎လူေတြေျပာျပတဲ့ သြားပုိးဆိုတာကိုေတာင္ အမွန္တကယ္ အရွိထင္ေနၾကပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆရာႀကီးမ်ားနဲ႔ ကြၽန္ေတာ့္အဘိုးတို႔ေျပာျပခဲ့ဖူးတာေတာ့ အဲဒီသြားပုိးခ်တယ္ဆိုတဲ့သူေတြဟာ သြားနာသြားကိုက္လုိ႔ ေရာက္လာတဲ့ လူေတြကို ေရနဲ႔အရင္ ပလုတ္က်င္းခိုင္းပါတယ္။

ၿပီးမွေဆးေရလိုလို ဘာလုိလို အရည္ေတြကို ငံုထားခုိင္း ကာ ျပန္ေထြးထုတ္ခိုင္းၿပီး ပါးစပ္က ျပန္ထြက္လာတဲ့ ေရထဲမွာ ပိုးေကာင္ေလးေတြ ပါတယ္ဆုိတာကိုျပၿပီးရင္ ေပ်ာက္သြားမယ္ဆုိ ၿပီးသြားပုိးခ်ခ ပိုက္ဆံယူကာျပန္လႊတ္ေလ့ရွိပါတယ္။

ၿပီးရင္မေပ်ာက္ ျပန္ကုိက္လုိ႔ ျပန္လာရင္ တစ္ခါေရထပ္ငုံခုိင္း ျပန္ေထြးထုတ္ခုိင္း ပိုးေကာင္ေလး ေတြ ပါလာတာကိုျပၿပီး ပိုက္ဆံယူ ျပန္လႊတ္ဒီလိုနဲ႔ပဲ ေနာက္ဆုံးေတာ့သြား ေတြေဆြးကုန္ၿပီး ပ်က္စီးကုန္ပါေတာ့တယ္။ အမွန္ေတာ့ ယုံယုံၾကည္ၾကည္နဲ႔ သြားျပၾကတဲ့သူမ်ားဟာ ၄င္းသူေတြရဲ႕လွည့္စားမႈကို ခံေနရတယ္ ဆုိတာကို ေတာင္မသိၾကရွာပါဘူး။ သူတို႔ငုံခုိင္းပလုတ္က်င္းခုိင္းတဲ့ေရ သြားထဲကိုထည့္တဲ့အရာေတြထဲမွာ ဆန္ပိုးတုိ႔လုိ မ်က္စိနဲ႔ျမင္ရတဲ့ ပိုးေကာင္ေလးေတြကုိ ထည့္ထားၿပီးသားပါ။

လူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သတိမထားမိိလိုက္ဘဲ လွည့္ပတ္ခံလိုက္ၾကရပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ မဆုံး႐ႈံးသင့္တဲ့ သြားေတြ ဆုံး႐ႈံးခ့ဲရတာ ေတြ မနည္းပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သြားပိုးခ်တယ္ဆုိတာနဲ႔ သြားပိုးသတ္တယ္ဆုိတာ မိမိကုိလွည့္စားေနပါတယ္ဆိုတာကို သိိထားဖို႔လုိပါတယ္။ ဒါအျပင္ သိပၸံ နည္းက်တဲ့သြားႏွင့္ခံတြင္း ဆုိင္ရာဗဟုသုတေတြလည္း သိထားဖို႔လုိပါတယ္။ ဒါမွသာ မိမိခံတြင္းက်န္းမာေရးအတြက္ မလုပ္သင့္မလုပ္ထိုက္တဲ့ အလုပ္မ်ဳိးကို ေရွာင္ရွားႏုိင္မွာပါ။

သြားပိုးစားျခင္းဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းက ေရွးယခင္ႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက အသုံးျပဳခဲ့တဲ့အသုံးျဖစ္တာေၾကာင့္ လူေတြက သြားကို ပိုးကကိုက္စားတယ္လုိ႔ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစပါတယ္။ သြားပိုးစားျခင္းထက္ ပိုသင့္ေတာ္တဲ့ အသုံးအႏႈန္းကေတာ့ သြားေဆြးျမည့္ျခင္းပါပဲ။

သြားဆုိတဲ့ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္ အပိုင္းဟာ လူတစ္ကုိယ္လုံးမွာ အမာဆုံးအစိတ္အပိုင္းပါ။ သြားမွာ အဓိက အလႊာႀကီးမ်ားျဖစ္တဲ့
ေၾကြသြားလႊာ (Enamel) ၊ ဆင္စြယ္ႏွစ္လႊာ(Dentine)နဲ႔ မြသြားလႊာ (Pulp) ဆုိတဲ့အလႊာသုံးလႊာနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ေၾကြသြားလႊာလုိ႔ ေခၚတဲ့ (Enamel) ဟာ လူတစ္ကိုယ္လုံးမွာအမာဆုံးပါ။

အ႐ုိးေတြထက္ ေတာင္ပိုမာပါတယ္။ ဒီေလာက္မာတဲ့သြားအလႊာေတြကို ဘယ္ပုိးေကာင္ကမွ မကုိက္စားႏုိင္ မေဖာက္ႏုိင္ပါဘူး။ သိပၸံနည္းက်ရွာေဖြေတြ႕ရွိထားတဲ့ သြား ပိုးစားျခင္း (ဝါ) သြားေဆြးျမည့္ျခင္းဆုိတာ ဒီလုိပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ တြယ္ကပ္မွီခိုေနတဲ့ ဗက္တီးရီးယားပုိးဆုိတာအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ၎ဗက္တီးရီးယားပိုးမႊားမ်ားဟာ သာမန္မ်က္စိနဲ႔ မျမင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေသးငယ္ၿပီး အဆေပါင္းသန္းခ်ီၿပီး ခ်ဲ႕ၾကည့္ရတဲ့ မိုက္ခ႐ိုစကုပ္ေခၚအဏု ၾကည့္မွန္ေျပာင္း မ်ားျဖင့္ၾကည့္မွသာျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ခံတြင္းထဲ မွာလည္းအျခားခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားလုိပဲ မွီတင္းေနထိုင္တဲ့ဗက္တီးရီးယားပိုးမႊားမ်ဳိးစိတ္ေပါင္း ရာနဲ႔ ခ်ီရွိပါတယ္။ အဲဒီဗက္တီးရီးယားပိုးမႊားမ်ားဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းစားသံုးၿပီးခံတြင္းထဲမွာ တြယ္ကပ္က်န္ၿငိေနတဲ့ စားၾကြင္းစားက်န္မ်ားကိုစားသံုးၿပီး ေပါက္ပြားရွင္သန္ၾကပါတယ္။

၎ျဖစ္စဥ္ကုိ အခ်ဥ္ေဖာက္ျခင္းလုိ႔ေခၚပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သိထားဖို႔တစ္ခုက ၎ပိုးမႊား ဟာလည္း သြားကုိကိုက္စားတာမဟုတ္ပါ။ ၎ဗက္တီးရီးယားမ်ား စြန္႔ထုတ္လုိက္တဲ့ toxin လို႔ေခၚတဲ့ အဆိပ္ဓာတ္တစ္မ်ဳိးဟာ ငရဲမီးလို႔ ျမန္မာလုိေခၚတဲ့ အက္စစ္နဲ႔ဆင္တူပါတယ္။

အခ်ဥ္ေဖာက္ၿပီး ခ်ဥ္တဲ့အရသာရွိတဲ့အေျခအေန အျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းသြားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တစ္ေနကုန္စားထားတဲ့ စားၾကြင္း စားက်န္မ်ားနဲ႔ ညဘက္သြားမတုိက္ဘဲ အိပ္မိတဲ့အခါ နံနက္မိုးလင္းအိပ္ယာထရင္ ခံတြင္းထဲမွာ ခ်ဥ္တင္တင္နဲ႔ နံတဲ့တံေတြးရည္ေတြထြက္က်လာတာသတိျပဳမိ ၾကမွာပါ။

ဒါ့အျပင္ ထမင္းစားၿပီး အစာတစ္ခုခုစားၿပီး ခံတြင္းခ်ဥ္တယ္လို႔ ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ အဲ့သလိုျဖစ္တာေတြဟာလည္း အခ်ဥ္ေဖာက္ၿပီး အက္စစ္ဓာတ္ေတြျဖစ္လာပါတယ္။ ၎အက္စစ္ဓာတ္ႏွင့္တူတဲ့ အဆိပ္အေတာက္ေတြကသာ သြားအတြင္းဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အလႊာေတြကုိ ေဆြးျမည့္ပ်က္စီးေစၿပီး သြားအေပါက္ေတြျဖစ္ေပၚလာေစတာျဖစ္ပါတယ္။

ထုိမွ ပိုမိုဆုိးရြားလာၿပီး သြားအတြင္းပိုင္း မြသြားလႊာသုိ႔ေရာက္ရွိပါက သြားကိုက္ျခင္း၊ သြားနာျခင္းမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚကာ သြားေရာဂါေဝဒနာမ်ားကို ခံစားရေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သြားေဆးခန္းမ်ားတြင္ စက္၊ တံစဥ္းတုိ႔ႏွင့္ေတာင္ အေတာ္တိုက္ယူရတဲ့ သြားအလႊာမ်ားကို ဘယ္လုိပိုးမႊားမ်ားကမွ မကိုက္စားႏိုင္ပါ။

၎းပိုးမႊားမ်ားကိုလည္း မိမိတို႔ခံတြင္းမ်ားကိုေသခ်ာအခ်ိန္ေပၿပီး ရွာေဖြၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။

အမွန္တကယ္ရွိသည္ဆုိေသာ ဗက္တီးရီးယား ပိုးမႊားမ်ားမွာ သြားႀကိဳ သြားၾကားသြားဖံုးမ်ားတြင္ မွီခုိေနေပမယ့္၎တုိ႔မွထုတ္ လႊတ္ေသာ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကသာ သြားရဲ႕ဇီဝဖြဲ႕စည္းပံုေတြကို ပ်က္စီးေစၿပီး သြားေဆြးျမည့္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေစပါတယ္။

ထိုမွတစ္ဆင့္ သြားနာ သြားကုိက္ေဝဒနာမ်ားဆက္လက္ခံစား ရရွိၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ လည္း ဗဟုသုတအျဖစ္ ေဖာ္ျပလုိတာ ရွိပါေသးတယ္။ လူအမ်ားစုက အခ်ဳိ စားမွ၊ ခ်ဳိတဲ့အစားအစာေတြစားမွ သြားပုိးစားတယ္လုိ႔ ထင္ေနၾကပါတယ္။ ဒါလည္း လဲြမွားေနတဲ့ ယံုၾကည္မႈပါပဲ။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စားသံုးေနတဲ့ အစား အစာအမ်ားစုဟာ ကာဗြန္ဟုိက္ဒရိတ္ေခၚ ကစီဓာတ္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ခ်ဳိတဲ့အစားအစာအျပင္ အျခားကာဗြန္ဟုိက္ဒရိတ္မ်ားတဲ့ အစားအစာမ်ားကို လည္း ဗက္တီးရီးယားပုိး စားသံုးႏုိင္လုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဗက္တီးရီးယားပုိးမႊားမ်ား စားသံုးႏုိင္တဲ့ အစာမွန္သမွ်ဟာ ဗက္တီးရီးယားပုိးမ်ားကုိ ပုိမုိေပါက္ပြား ႏုိင္ေစၿပီး သြားေတြကုိ ေဆြးျမည့္ ပ်က္စီးေစႏုိင္တဲ့ အက္စစ္အဆိပ္ အေတာက္မ်ားကုိ ပုိမုိစြန္႔ထုတ္ေစႏုိင္တာမုိ႔ မည္သည့္စားၾကြင္းစားက်န္မွ် မိမိခံတြင္းထဲမွာ မက်န္ေအာင္ ဂ႐ုတစုိက္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ၾကရပါလိမ့္မယ္။

ဒါေၾကာင့္ မည္သုိ႔ေသာ အစားအစာမ်ဳိးပင္ျဖစ္ပါေစ ခံတြင္းထဲမွာ စားၾကြင္း စားက်န္မ်ား မက်န္ေအာင္ဂ႐ုတစုိက္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဘာပဲစားစား ဘာပဲေသာက္ေသာက္ စားၿပီးေသာက္ၿပီးတာနဲ႔ ေရျဖင့္ျဖစ္ေစ ပလုတ္က်င္းေဆးေရမ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ အၿမဲဖယ္ရွားရွင္းလင္းၿပီး ခံတြင္းသန္႔ ေအာင္ထားျခင္းျဖင့္ ဗက္တီးရီးယား ပုိးမ်ား ေပါက္ဖြားႏႈန္းကုိ ေလ်ာ့က်ေစသလုိ အခ်ဥ္ေဖာက္ၿပီး အက္စစ္ဓာတ္ျဖစ္ေပၚမႈကုိလည္း ကာကြယ္ရာေရာက္ပါတယ္။ အျခားက်န္သည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း မၾကာခဏ ပလုတ္က်င္းေပးျခင္းျဖင့္ မိမိခံတြင္းကုိသန္႔ရွင္းေအာင္ ထိန္းထားႏုိင္ၿပီး သြားပုိးစားျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

သြားတုိက္ရာတြင္လည္း စနစ္တက်နဲ႔ အခ်ိန္မွန္မွန္ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ဖုိ႔ လုိပါမယ္။ ယေန႔အထိလူအမ်ားစုဟာ မနက္အိပ္ရာထခ်ိန္သာ သြားတုိက္ တတ္ၾကၿပီး ညဘက္တုိက္တဲ့အေလ့အက်င့္မ်ားမရွိေသးတာေတြ႕ရပါတယ္။

အမွန္ေတာ့တစ္ေန႔တစ္ႀကိမ္တုိက္ရင္ေတာင္ ညအိပ္ရာမဝင္ခင္ အခ်ိန္ကုိ မျဖစ္မေန တုိက္ေပးရပါမယ္။ တစ္ေနကုန္စားထားတဲ့အစာမ်ဳိးစံုရဲ႕ စားၾကြင္း စားက်န္ေတြနဲ႔ ညအိပ္ခ်ိန္နာရီမ်ားစြာမွာ ဗက္တီးရီးယားပုိးမ်ား အမ်ားႀကီး ေပါက္ပြားႏုိင္ၿပီး အက္စစ္အဆိပ္အေတာက္မ်ားလည္း အမ်ားႀကီး စြန္႔ထုတ္ ႏုိင္တာမုိ႔ သြားေဆြးျမည့္ပ်က္စီးႏုိင္ေျခပုိမ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ညအိပ္ရာ မဝင္ခင္ အစာေနာက္ဆံုးစားၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ သြားကုိမျဖစ္မေနတုိက္ရပါမယ္။ ေနာက္မွားေနတာတစ္ခုက နံနက္စာမစားခင္သြားတုိက္တာပါ။ သြားတုိက္ၿပီးမွ နံနက္စာစားေတာ့ သန္႔ၿပီးသား သြားေတြမွာ အစာေတြျပန္ကပ္ကုန္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ညအိပ္ရာမဝင္ခင္ အခ်ိန္နဲ႔ နံနက္စာစားၿပီးခ်ိန္ကုိ တာဝန္တစ္ခု လုိသတ္မွတ္ၿပီး မျဖစ္မေနလုပ္ၾကရပါမယ္။ က်န္တဲ့အခ်ိန္ေတြမွာလည္း ဘာပဲစားစား ဘာပဲေသာက္ေသာက္ ေရျဖင့္ပလုတ္က်င္းၿပီး ခံတြင္းကုိ သန္႔ ေနေအာင္ဂ႐ုစုိက္ရပါမယ္။ သြားပြတ္ႀကိဳး၊ သြားၾကားထုိးတံစတာေတြနဲ႔လည္း သြားႀကိဳသြားၾကားေတြထဲမွာ စားၾကြင္းစားက်န္ေတြ မက်န္ေအာင္သန္႔ရွင္း ေရးျပဳလုပ္ရပါမယ္။ ေျခာက္လတစ္ခါ သြားႏွင့္ခံတြင္း ဆရာဝန္မ်ားမွာ စစ္ ေဆးမႈခံယူၿပီးသြားပုိးေပါက္မ်ားမျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ၎သြားပုိးခ်ျခင္း လုပ္တဲ့ေနရာမ်ား ယေန႔တုိင္ေတြ႔ရွိေနရေသးတာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ မိမိက်န္းမာေရးကုိဂ႐ုစုိက္ၿပီးမွန္ကန္တဲ့ ေဆးကုသမႈစနစ္မ်ားနဲ႔ ေနထုိင္ပါမွ မိမိခံတြင္းက်န္းမာေရးကုိေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ သြားပုိးခ်ျခင္းဆုိတဲ့ လိမ္ညာလွည့္စားမႈမ်ားကင္းၿပီး သြားႏွင့္ ခံတြင္း ဗဟုသုတတုိးပြားေစဖုိ႔ ဆႏၵျပဳလုိက္ရပါတယ္။ ။

ေဒါက္တာမ်ဳိးမင္းသိန္း
(ACTION Study)
The Mirror Daily
https://www.facebook.com/TheMirrorDaily/posts/675802125846011


ေနာက္ဆုံးရ သတင္း အပုဒ္ (၂၅)

 

Sponsors

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

အဂၤလိပ္သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား